Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =

Konkurs na dyrektora Łódzkiego Domu Kultury

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Oferty należy składać w terminie do dnia 4 października br.
OGŁOSZENIE:

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1182/19 z dnia 22 sierpnia 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2022 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz 2019 r. poz. 115, 730).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2022 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:
1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1) studia o kierunku ekonomicznym, prawnym bądź z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, kulturoznawstwa, animacji społeczno-kulturalnej, bądź pokrewne,
2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
5) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1) kierowanie działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
2) planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji, prowadzenie polityki gospodarczej i finansowej,
3) zapewnianie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,
5) zatwierdzanie planów ekonomiczno-finansowych i socjalno-bytowych kierowanej instytucji kultury,
6) wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,
7) zawieranie umów związanych z funkcjonowaniem instytucji, ustalanie zasad polityki personalnej oraz dysponowanie funduszem płac,
8) współpraca z organami samorządów lokalnych, organami, organizacjami
i instytucjami w zakresie realizowanych celów i zadań statutowych Łódzkiego Domu Kultury.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
04.10.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 08.11.2019 r.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu;
2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;
6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Link do ogłoszenie na stronie BIP województwa łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/9108-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-%C5%82%C3%B3dzkiego-domu-kultury

Do pobrania

Ogłoszenie konkursu (Pobrań: 25)
Oświadczenie (Pobrań: 25)
Program działania (Pobrań: 34)
Uchwała Nr 1182_19 (Pobrań: 29)
Kwestionariusz osobowy (Pobrań: 22)