Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Konkurs na dyrektora MAiE w Łodzi

16 lipca Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony tj. do dnia 31.12.2025 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Oferty zgodne z wymaganiami opisanymi w ogłoszeniu należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 20.08.2019 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

Ogłoszenie o konkursie wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się pod adresem: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/konkursy/item/8978-konkurs-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-archeologicznego-i-etnograficznego-w-%C5%82odzi