Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

4.Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił 4.Konkurs im. Jana Dormana.

O wsparcie finansowe w ramach Konkursu mogą ubiegać się: samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.
Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Cele:
Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektakli prezentowanych w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Rodzaj działań:
W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:
• produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych,
• działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

Kto może ubiegać się o dotację:
• samorządowe instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe.

Wysokość dotacji: minimalna kwota całkowita wnioskowanego wsparcia finansowego wynosi 30 000,00 zł brutto, a maksymalna – 120 000,00 zł brutto.

Termin składania wniosków:  do 22 lutego 2019 do godz. 15:00.

Warunkiem ubiegania się o udział w Konkursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 22 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dormana.

Wniosek dostępny pod linkiem: http://www.dorman.e-teatr.pl/konkurs,regulamin_konkursu.html