Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 5 =

Decydujesz, pomagamy - Tesco Polska

Tesco Polska wraz z Fundacją Tesco ogłasza nabór do VI edycji programu "Decydujesz, pomagamy". W konkursie mogą wziąć udział m.in. instytucje publiczne w tym instytucje kultury i biblioteki publiczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 kwietnia do godz. 17.00.
Organizator: Tesco Polska, partner strategiczny i fundator nagród: Fundacja Tesco

Cele: wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup społecznych wokół wspólnego celu, czyli wspieranie lokalnych społeczności.

Rodzaj działań: cele będą realizowane poprzez przyznanie grantów na realizację projektów z zakresu:
• wspierania lokalnej aktywności,
• działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyklingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
• edukacji dzieci i młodzieży – kształtowanie umiejętności miękkich,
• ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekty będą kierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich mieszkańców lub wybranych grup – np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi i in. Przy czym Grantobiorca musi zapewnić otwarty i równy dostęp do potencjalnych uczestników projektu.

Kto może ubiegać się o dotację:
• organizacja pozarządowa wpisana do KRS, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego lub spółdzielnia socjalna wpisana do KRS lub związki wyznaniowe działające na rzecz społeczności lokalnych, z wyłączeniem działań mających charakter wyznaniowy/promujący wyznanie,
• grupa nieformalna (w tym także oddział terenowy organizacji nieposiadającej osobowości prawnej), w której imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub instytucja publiczna, np. przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania do w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu. Kwestie formalne współpracy Grupy nieformalnej z organizacją pozarządową reguluje umowa współpracy stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Wysokość dotacji: całkowita kwota dotacji to 1 125 000 zł. Zostanie ona rozdzielona pomiędzy maksymalnie 375 inicjatyw, które zostaną wybrane do etapu głosowania w sklepach Tesco. Każdy zwycięski pomysł otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000 zł, inicjatywa, która zajmie II miejsce otrzyma dofinansowanie 3000 zł, a zdobywca III  - 1000 zł na cele statutowe.

Termin składania wniosków:  do 29 kwietnia 2019 r. do godz. 17.00.
Wnioski należy składać przy użyciu generatora wniosków dostępnego na stronie http://www.tesco.pl/pomagamy