Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 3 =

LATO W TEATRZE

Rozpoczął się nabór wniosków do programu Lato w teatrze 2019. Wszyscy zainteresowani mogą składać pomysły na projekty wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży zakończonych pokazem. Wnioski do tegorocznej edycji programu Lato w teatrze można składać do 15 marca 2019 roku wyłącznie przez system WITKAC. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Ekspertów Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 12 kwietnia 2019 roku.
Organizator: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Cele:
Celem Programu jest ożywienie działalności teatrów w okresie letnim oraz szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań artystycznych realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów
o najniższym PKB – oraz takich działań, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury.

Rodzaj działań:
Projekt ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Lato w teatrze, jak również w ramach Modułu Lato w teatrze +, musi być zgodny z następującymi kryteriami:
• uczestnikami Projektu są dzieci lub młodzież w ustalonym przez Wnioskodawcę przedziale wiekowym. Wnioskodawca określa liczbę uczestników (podczas realizacji projektu dopuszcza się jej zmianę nie przekraczającą 20% deklarowanej liczby),
• projekt nie jest częścią innego projektu, ale stanowi autorską, samodzielną propozycję edukacyjną,
• projekt polega na prowadzeniu warsztatów twórczych. Praca może odbywać się w grupach (np. grupa aktorska i/lub taneczna, kostiumowo-scenograficzna, muzyczna, promocyjno-dziennikarska, techniczna itp.). Zasady formowania się grup i zasady pracy w grupach ustala Wnioskodawca,
• projekt kończy co najmniej jednokrotna prezentacja efektów pracy uczestników, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
• dodatkowo w przypadku ubiegania się o udział w Module Lato w teatrze + Projekt przygotowany jest w partnerstwie merytorycznym z instytucją lub organizacją, która do tej pory nie była beneficjentem Programu. Wnioskodawca i jego partner wspólnie przygotowują koncepcję Projektu polegającą na współpracy na wszystkich etapach jego realizacji (przygotowywanie wniosku, promocja Projektu, rekrutacja uczestników, koordynacja Projektu, współprowadzenie warsztatów artystycznych, przygotowanie budżetu Projektu, nawiązywanie partnerstw z innymi podmiotami). Szczegółowe zasady współpracy ustalają Wnioskodawca wraz z partnerem.

Warsztaty, półkolonie i kolonie realizowane w ramach Projektu powinny trwać przez dwa tygodnie (14 dni) z ewentualnym wyłączeniem niedziel i świąt. Każdy z uczestników bierze udział w 6 godzinach zegarowych zajęć dziennie (włączając w to przerwy). Wyjątek mogą stanowić zajęcia w sobotę – czas ich trwania może być krótszy niż 6 godzin zegarowych oraz mogą przybrać dowolną formę spotkania. Dokładny wymiar i rozkład czasowy oraz harmonogram pracy z uczestnikami ustala Wnioskodawca.
Wnioskodawca zobowiązuje się do zgłoszenia półkolonii i kolonii do kuratorium oświaty oraz oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Projektowi powinna towarzyszyć opieka pedagogiczna i medyczna wymagana prawnie przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wykonawcze, w szczególności rozporządzenia wykonawcze wydane przez MEN.

Wnioskodawca zaświadcza, że dysponuje przestrzeniami, które spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kto może ubiegać się o dotację:
Do konkursu dot. udzielenia dofinansowań w Programie mogą zgłosić się dysponujące przestrzeniami do przeprowadzenia warsztatów oraz prezentacji finałowych prac warsztatowych, gotowe do podjęcia działań z zakresu edukacji teatralnej w okresie letnim:
• teatry i inne samorządowe instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu wykluczone są państwowe instytucje kultury. Wnioskodawca, który od 2014 roku był beneficjentem Programu przez trzy lub więcej edycji, zobowiązany jest do ubiegania się o udział w module Lato w teatrze + (dalej: „Moduł”). Celem Modułu jest wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowej instytucji do Programu i przygotowanie jej do samodzielnego udziału w konkursie w kolejnej edycji Programu.

Wysokość dotacji: do 40 000 zł

Termin składania wniosków:  do 15 marca 2019 r.
Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w systemie WITKAC http://witkac.pl.
Wnioskodawcy:
• wypełniają wniosek i przesyłają go przez system WITKAC w terminie określonym do 15 marca 2019 roku;
• drukują automatycznie wypełniony formularz Potwierdzenia złożenia wniosku. Prawidłowy wydruk Potwierdzenia powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez system WITKAC;
• warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w jednym egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie do 15 marca 2019 roku na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ul. Jazdów 1 00-467 Warszawa z dopiskiem: Lato w teatrze
• o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego;
• potwierdzenie złożenia wniosku jest jedynym wymaganym dokumentem papierowym dostarczanym do Instytutu Teatralnego na etapie danego naboru;
• wnioski złożone poza systemem WITKAC nie będą rozpatrywane.