Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =

„LOKALNI HEROSI - 100 INICJATYW PRZEDSIĘBIORCÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

Konkurs grantowy "Lokalni herosi - 100 inicjatyw przedsiębiorców na 100-lecie niepodległości" daje możliwość wsparcia lokalnych inicjatyw dotyczących m.in. ekologii, kultury, sportu. Nabór wniosków trwa do 22 lipca 2018 r. 
Organizator: Eurocash S.A.

Cele: wsparcie lokalnych inicjatyw dotyczących ekologii, kultury, sportu, przestrzeni wspólnej, pomocy.

Rodzaj działań: poszczególne obszary tematyczne dla potrzeb niniejszego konkursu należy definiować następująco:
• ekologia – działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, bądź działania uświadamiające i edukacyjne współzależności między działalnością człowieka a otaczającym go środowiskiem (w skali mikro i makro),
• kultura – działania na rzecz uczestnictwa społeczności lokalnych w szeroko pojmowanej kulturze, także poprzez jej tworzenie i współtworzenie,
• sport – czynny udział w imprezach sportowych adresowanych do społeczności lokalnych i/lub ich organizację,
• przestrzeń wspólna – działania na rzecz stworzenia bądź ulepszenia przestrzeni wspólnych dla społeczności lokalnych, które to przestrzenie powinny służyć poprawie jakości życia mieszkańców lub wzmacnianiu więzi lokalnych,
• pomoc – działania na rzecz grup i osób marginalizowanych i defaworyzowanych.

Kto może ubiegać się o dotację:
• organizacje pozarządowe, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne; przy czym celem statutowym ww. organizacji musi być przynajmniej jeden z następujących: działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o CIT, działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi
w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego,
• instytucje publiczne (tj. przedszkola publiczne, szkoły publiczne, instytucje kultury, biblioteki publiczne, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka).

Wysokość dotacji: wnioski można składać w jednej z trzech kategorii finansowych:
• do 10 000 zł
• od 10 001 zł do 50 000 zł
• od 50 001 zł do 100 000 zł

Termin składania wniosków:
Konkurs odbywa się w trzech etapach:
• pierwszy etap – nabór i preselekcja wniosków – od 15 maja 2018 r. do 22 lipca 2018 r. do godz. 16.00,
• drugi etap – głosowanie internetowe – od 15 sierpnia 2018 r. od godz. 16.00 d0 14 października 2018 r. do godz. 16.00,
• trzeci etap – ogłoszenie wyników w terminie od 15 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie wniosku w internetowym generatorze dostępnym na stronie: http://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl i zarejestrować wniosek (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w generatorze) przed upływem terminu składania wniosków.

Do pobrania

lokalni her (Pobrań: 30)
lokalni her (Pobrań: 27)