Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =

Otwarty Konkurs ofert na projekty wspierane przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość”

Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” ogłosiła konkurs ofert na projekty związane z tematyką: edukacja, ekologia, kultura, programy obywatelskie, sport, projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym).
Organizator: Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość"

Cele:
Wsparcie projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowanych w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX Polska, w skład której wchodzą następujące firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o., CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o., Chełmski Cement Sp. z o.o. oraz Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” Lista aktualnych lokalizacji działalności grupy CEMEX Polska dostępna jest na stronie internetowej https://www.cemex.pl/znajdz-swoja-lokalizacje.aspx.

Rodzaj działań:
Wnioski można składać w następujących tematach:
• edukacja
• ekologia
• kultura
• programy obywatelskie
• sport
• projekty szkolne (dedykowany placówkom oświatowym)

Kto może ubiegać się o dotację:
Statutowo:
• organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm., tekst jednolity: Dz.U. nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późn. zm.),
• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• spółdzielnie socjalne,
• spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników,
• kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy z dn. 25.06.2010r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 z 2010r., poz.857 z późn. zm.),
• publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 256 z 2004r., poz.2572 z późn. zm.).

Wysokość dotacji:
Typy dotacji:
• do 4 tys. złotych brutto
• do 8 tys. złotych brutto

Każdy Wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego naboru, w tym nie więcej niż jeden na dotację do 8 tys. złotych brutto.

Termin składania wniosków:  od 04.02.2019 r. do 01.03.2019 r. do godz. 24:00.

Każdy Wnioskodawca może w ciągu jednego naboru złożyć dwa formularze, w tym maksymalnie jeden formularz na dotację do 8 tys. zł.
Formularz dostępny jest na stronie internetowej Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl
Formularz wniosku należy wypełnić za pomocą Generatora Formularza Wniosku na stronie internetowej www.budujemyprzyszlosc.org.pl i po jego wypełnieniu przesłać do Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.