Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, cz.III

Szkolenie ma na celu omówienie procedur postępowania z dokumentacją na stanowiskach pracy, w trakcie przekazywania do archiwum zakładowego oraz na etapie przechowywania w archiwum zakładowym. W trakcie szkolenia zostanie przekazania kompleksowa wiedza z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją współczesną oraz przygotowania do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego. Kurs kończy się przekazaniem zaświadczeń przygotowanych według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Program kursu, cz.III
9:00-10:30 Standardy postępowania z dokumentacją
10:30-10:45 Przerwa
10:45-12:15 Przekwalifikowanie dokumentacji, postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej
12:15-12:30 Przerwa
12:30-14:00 Podsumowanie najważniejszych aspektów archiwizacji
14:00-14:30 Przerwa
14:30-16:00 Egzamin - test

Prowadzący:

Roman Stempel

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m. in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, Zespołem Ognisk Wychowawczych w Warszawie czy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przez ponad 3 lata kierował archiwum zakładowym  kancelarią przetwarzania informacji niejawnych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji różnorodnych dokumentów, m.in. dokumentacji osobowej, technicznej, medycznej, dokumentacji szkół i placówek oświatowych, dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. W trakcie swojej kariery zawodowej przeprowadził ponad 1800 godz. kursów i szkoleń z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją papierową i elektroniczną.

2019-02-08 godz. 09:00

Czas trwania: 7h

Cena: 250 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 308

Zapisz się:

tel. 797 326 219