Prawo autorskie dla instytucji kultury

Program szkolenia:
10:00-11:30 Wprowadzenie do prawa autorskiego - pojęcie utworu; rodzaje utworów (m.in. plastyczne fotograficzne, słowne); nota copyrightowa; moment powstania ochrony prawa autorskiego; utwory nie podlegające ochronie (wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, domena publiczna, akty normatywne, urzędowe dokumenty, proste informacje prasowe); twórca (osoba twórcy, współtwórcy, domniemanie autorstwa, autorskie prawa osobiste twórcy, uprawnienia twórcy, tzw. monopol autorski); artysta wykonawca (pojęcie artysty wykonawcy m.in. aktorzy, recytatorzy, wokaliści, osoby przyczyniające się do powstawania artystycznego wykonania, czas trwania ochrony praw artystów wykonawców, zakres uprawnień); utwory pracownicze; autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Umowy prawnoautorskie - podstawowe zasady zbywania praw autorskich, przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłącznie, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego - oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialności (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienia, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, momenty przejścia praw i zapłaty, klauzula salwatoryjna, zachowanie poufności, postanowienia końcowe; utwory pracownicze; treści umów w kontekście ich celu; zasady dotyczące wypowiadania umów; aneksowanie umów; formy zawarcia umów; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę.
11:30-11:45 Przerwa
11:45-13:15 Prawo autorskie w sieci Internetu - twórczość powstała lub rozpowszechniona przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci); strona www jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystyka); skutek umieszczenia utworu w sieci Internet; Internet a dzieła słowne, muzyczne, graficzne, plastyczne, fotografie; podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci Internet; Creative Commons oraz inne licencje "internetowe"; portale z zasobami a regulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikimedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami; tzw. linkowanie - pojęcie linkowania; ramy prawne linkowania w kontekście prawa autorskiego, rodzaje linkowania (m.in. deep link, frame, odesłanie) zasad zgodnego z prawem linkowania i ryzyka prawne; oznaczenie linku; prawo autorskie a portale społecznościowe.
Utwory fotograficzne - przesłanki uznania fotografii za utwór w rozumieniu ustawy; elementy twórcze i nietwórcze w fotografii; brak prawnoautorskiej ochrony fotografii; fotografia a tzw. proste informacje prasowe; fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, obiektów architektury relacje pomiędzy prawem fotografa a prawa twórców utworów, których dzieła zostały utrwalone na fotografii); problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowania o utrwaleniu lub rozpowszechnieniu fotografii obiektu, zasoby archiwalne)
Tzw. fotografia dawna - zasady ochrony i eksploatacji tzw. fotografii dawnej (prawnoautorska ochrona fotografii na ziemiach polskich od ustawodawstwa państwa zaborczych do ustawy z dnia 9 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; relacja pomiędzy ustawą z 1926 roku, z 1952 roku i 1994 roku.
13:15-13:45 Przerwa
13:45-15:00 Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych: pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dób osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej.
15:00-15:15 Przerwa
15:15-16:00 Wykorzystanie "cudzej" twórczości - możliwość wykorzystania utworów bez zgody twórcy - dozwolony użytek utworów chronionych (użytek prywatny a organizacja wydarzeń, prawo cytatu, sprawozdanie o aktualnych wydarzeniach, prawo przedruku, dozwolony użytek w zakresie promowania wystawy, utwory w przestrzeni publicznej); eksploatacja a prawa zależne (zmiany, modyfikacje, opracowanie) oraz autorskie prawa osobiste (oznaczenie autorstwa, integralność utworu); ryzyko naruszenia praw autorskich oraz roszczenia.
Aspekty prawne działalności kulturalnej: realizacja projektów i wydarzeń, problematyka praw autorskich (ochrona projektu; umowy z twórcami), prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze; ustne licencje), organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacja zbiorowego zarządzenia; festiwale filmowe; festiwale muzyczne).

Prowadzący:

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej. Ekspert z zakresu prawa sztuki, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich miedzy innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". w magazynie "Sztuka.pl" oraz w kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.

2019-03-14 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219