Fotografia - prawo autorskie, prawo do wizerunku i dobra osobiste.

Szkolenie obejmie zagadnienia problematyki fotografii w zakresie prawa autorskiego, prawa do wizerunku i dóbr osobistych, w tym w kontekście sieci Internet.

Program szkolenia:
10:00-12:00 Fotografia – utwór prawa autorskiego: przesłanki uznania fotografii za utwór prawa autorskiego; elementy twórcze w fotografii (jasność, barwa, ostrość, kompozycja, perspektywa, efekty specjalne); rodzaje fotografii a ochrona na gruncie prawa autorskiego (reporterska, naukowa, dokumentacyjna, archiwizacyjna); praca fotografa i jej charakter prawnoautorski; modyfikacje, zmiany i opracowania fotografii (twórczość zależna, zmiana kolorystyki, wykorzystanie fotografii w połączeniu z innymi utworami, naruszenie integralności fotografii).
Podstawy prawne wykorzystania fotografii: wygaśnięcie autorskich praw majątkowych do fotografii (domena publiczna); brak ochrony prawa autorskiego (problematyka reprodukcji dzieł sztuki 2D); umowy i zgody twórców lub ich spadkobierców na wykorzystanie fotografii (umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, umowy licencyjne); dozwolony użytek utworów fotograficznych (prawo cytatu plastycznego lub fotograficznego, sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, fotorelacje, fotografia utworów zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, reklama i promocja wystaw i zbiorów fotografii), własność egzemplarza (reprintu, odbitki) a uprawnienia do eksploatacji utworu fotograficznego; wykorzystanie tzw. osieroconych fotografii (brak możliwości ustalenia twórcy i spadkobierców).
12:00-12:15  Przerwa
12:15-13:00  Rozpowszechnianie fotografii a przedmiot lub osoba fotografowana (wizerunek osób i rzeczy): ochrona wizerunku osoby przedstawionej na fotografii (pojęcia wizerunku, wymóg zgody i jej forma, brak konieczności uzyskania zgody – osoby powszechnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych); fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, rzeźb, instalacji, obiektów architektury, relacje pomiędzy prawem fotografa a prawami twórców utworów, których dzieła zostały utrwalone na fotografii); problematyka tzw. wizerunku rzeczy (prawa właściciela obiektu do decydowania o utrwaleniu lub rozpowszechnianiu fotografii obiektu, zasoby archiwalne).
13:00-13:00  Przerwa
13:30-14:15  Problematyka prawnoautorska tzw. fotografii dawnej: zasady ochrony i eksploatacji tzw. fotografii dawnej (prawnoautorska ochrona fotografii na ziemiach polskich); ustawa z 1952 r. – konieczność umieszczenia noty copyrightowej dla powstania ochrony, brak ochrony fotografii reporterskiej, przyczyny i skutki umieszczenia daty na odbitce egzemplarza fotografii, następstwo prawne instytucji, które zgromadziły obiekty fotograficzne; czas trwania ochrony autorskich praw majątkowych na poprzednich ustaw z 1926 r. i 1952 r. a obecne uregulowania (tzw. odżycie prawa, zasady wykorzystania od wygaśnięcia praw do roku 1994); autorskie prawa osobiste w kontekście zmiany uregulowań prawa autorskiego; tzw. luka XX wieku – problematyka wykorzystania fotografii powszechnie znanych a ochrona praw fotografów.
14:15-16:00 Digitalizacja a utwory fotograficzne: pojęcie digitalizacji na gruncie prawa autorskiego (status prawny utworu fotograficznego, zasady i podstawy wykonywania i rozpowszechniania digitalizacji); zasady dopuszczalności digitalizacji i rozpowszechniania zdigitalizowanych utworów fotograficznych ze względu na osobę twórcy, aktualnie uprawnionego i przedmiot fotografii; sposoby eksploatacji digitalizacji a prawo autorskie (m.in. wydawnictwa papierowe, Internet, katalogi, archiwizacja), a także w relacji do autorskich praw osobistych (m.in. możliwość modyfikacji, opracowania, zmiany); szczególne przypadki digitalizacji.
Dobra osobiste – pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej.

Prowadzący:

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej. Ekspert z zakresu prawa sztuki, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich miedzy innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". w magazynie "Sztuka.pl" oraz w kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.

2019-05-08 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219