Prawo autorskie - umowy oraz działalność instytucji kultury

Szkolenie obejmie zagadnienia umów z zakresu prawa autorskiego i działalności instytucji kultury.

Program szkolenia:
10:00-13:00 Umowy cywilnoprawne: cel zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło; istotne oraz dodatkowe postanowienia umowne charakterystyczne dla ww. umów (strony, przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, kary umowne, procedury odbioru, klauzule salwatoryjne, odpowiedzialność; komunikacja; postanowienia końcowe); treść umów w kontekście ich celu; zasady dotyczące wypowiadania umów; aneksowanie umów; formy zawarcia umów; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło; różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o pracę; przyczyny kwestionowania umów cywilnoprawnych – analiza aktualnego podejścia PIP, ZUS oraz US w kontekście oceny umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę.
Prawo autorskie w umowach o pracę, umowach dzieło oraz umowach świadczenia usług: podstawowe zasady zbywania praw autorskich, umowy przenoszące prawa autorskie a umowy licencyjne, rodzaje licencji (wyłącznie, niewyłączne, otwarte licencje), elementy licencji (czas trwania, terytorium), pola eksploatacji, umowy a autorskie prawa osobiste, elementy umów z zakresu prawa autorskiego – oznaczenie stron, oświadczenia/gwarancje, odpowiedzialność (ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne), zamówienie, procedury odbioru, akceptacja, wady prawne i fizyczne, moment przejścia praw i zapłaty, zachowanie poufności, postanowieni końcowe, utwory pracownicze.
13:00-13:30  Przerwa
13:30-14:15  Wykorzystanie „cudzej” twórczości – możliwość wykorzystania utworów bez zgody twórcy – dozwolony użytek utworów chronionych (użytek prywatny a organizacja wydarzeń, prawo cytatu, sprawozdanie o aktualnych wydarzeniach, prawo przedruku, dozwolony użytek w zakresie promowania wystawy, utwory w przestrzeni publicznej); eksploatacja a prawa zależne (zmiany, modyfikacje, opracowanie) oraz autorskie prawa osobiste (oznaczanie autorstwa, integralności utworu); ryzyko naruszenia praw autorskich oraz roszczenia.
Aspekty prawne działalności kulturalnej: realizacja projektów i wydarzeń a problematyka praw autorskich (ochrona projektu, umowy z twórcami), prawa autorskie pracowników instytucji kultury (utwory pracownicze, ustne licencje), organizacja wydarzeń kulturalnych (organizacja zbiorowego zarządzania, festiwale filmowe, festiwale muzyczne).
14:15-15:00  Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych: pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunku na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanki bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej.
15:00-16:00 Prawo autorskie w sieci Internet – twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci); strona www jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystyka); skutek umieszczenia utworu w sieci Internet; Internet a dzieła słowne, muzyczne, graficzne, plastyczne, fotografie; podstawy prawne wykorzystania utworów w sieci Internet; Creative Commons oraz inne licencje „internetowe”; portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouToube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami; tzw. linkowanie – pojęcie linkowania; ramy prawne linkowania w kontekście prawa autorskiego, rodzaje linkowania (min. Deep link, frame, odesłanie), zasady zgodnego z prawem linkowania i ryzyka prawne; oznaczanie linku; prawo autorskie a portale społecznościowe.

Prowadzący:

Piotr Łada

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania zawodowe, także z racji ukończonych magisterskich studiów kulturoznawczych na specjalizacji promocja i krytyka sztuk plastycznych, obejmują zagadnienia prawa własności intelektualnej. Ekspert z zakresu prawa sztuki, obecnie studiuje na magisterskich studiach uzupełniających na kierunku sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Znawca problematyki z zakresu prawa autorskiego w kulturze, przeprowadził szereg wykładów i szkoleń. Autor artykułów eksperckich miedzy innymi w "Rzeczpospolitej", "Gazecie Finansowej" i "Dzienniku - Gazecie Prawnej". w magazynie "Sztuka.pl" oraz w kwartalniku "Artysta i Sztuka" prowadzi stałe rubryki, w których koncentruje się na zagadnieniach prawnych kultury i sztuki.

2019-05-21 godz. 10:00

Czas trwania: 6h

Cena: 200 zł/os.

Miejsce: Łódzki Dom Kultury, sala 313

Zapisz się:

tel. 797 326 219