Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Dominiaka

Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Łodzi zapraszają do udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka – „Moje świata widzenie”.
REGULAMIN
1. Organizatorami XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka – „Moje świata widzenie” są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.
2. Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i nauczyciela młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi, członka Polskiego PEN Clubu.
3. W konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – autorzy w wieku 16–30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.
4. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy, napisanych w języku polskim – należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesyłać do 6 października 2023 roku na adres: dominiak.konkurs@gmail.com.
5. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło słowne] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [Godło słowne]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.
7. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2023 roku w Łodzi w ramach XVII Festiwalu Puls Literatury.
9. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.
10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród.
11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.
13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: dominiak.konkurs@gmail.com.

Załącznik: Oświadczenie RODO – Dominiak 2023
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
bezpośrednio od osoby
XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Dominiaka
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku organizator konkursu informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Literatury w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź;
2) inspektorem ochrony danych w Domu Literatury w Łodzi jest Rafał Gawin, e-mail: iod@dom-literatury.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonaniem postanowień regulaminu konkursu: w celu jego przeprowadzenia, promocji oraz informowania o nim;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi, Kancelaria Prawna, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi oraz podmioty publikujące wyniki konkursów literackich;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia ustawowych rozliczeń finansowo-księgowych i do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa cywilnego;
7) Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie stanowi warunek uczestnictwa w konkursie. Konsekwencją niepodania danych będzie dyskwalifikacja Pani/Pana w konkursie;
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane w programach pakietu Microsoft Office. Konsekwencją takiego przetwarzania będą: protokół jury konkursu, wypłacenie nagród oraz rozliczenie dotacji celowych i statutowych.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
………………………………..
/czytelny podpis/
  • do 06-10-2023

Kategoria

Literatura

Adres

Łódź, ul. Roosevelta 17

Kontakt

tel. 42 636 68 38
tel./fax 42 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl
http://dom-literatury.pl/