Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 - „Połączeni dziedzictwem”

w dniach 10-11 i 17-18 września 2022 roku w województwie łódzkim, podobnie jak w innych województwach Polski, świętować będziemy jubileuszową 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Połączeni dziedzictwem”.

Zapraszamy do odwiedzenia dedykowanej strony https://edd.nid.pl/wydarzenia/, gdzie po wyborze odpowiedniej lokalizacji (województwo łódzkie) wyświetlą się wszystkie wydarzenia organizowane w naszym województwie.

POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM – źródłem więzi społecznych jest komunikacja, możliwość przekazania myśli i wiedzy, nawiązania połączenia z członkami wspólnoty. Człowiek od najdawniejszych czasów doskonalił metody porozumiewania się na odległość za pomocą pisma, sygnałów, szyfrów, systemów łączności. Tworzył sytuacje, które sprzyjały wymianie słów: tradycyjne prace gospodarskie czy obchody świąteczne stanowiły okazje do opowiadania historii, wspominania osób i zdarzeń, sprawiając, że słuchacze budowali poczucie więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z przeszłością. Komunikacja to także szlaki handlowe, sposoby podróżowania, zabytki techniki, jak telegraf, telefon, kolej, a nawet balon.

Poczucie przynależności do grupy i własnej tożsamości jest jedną z najistotniejszych potrzeb emocjonalnych człowieka. Istnieje wiele elementów, dzięki którym człowiek może identyfikować się z danym miejscem, krajem czy społecznością. Wspólne potrzeby, zainteresowania, problemy i sukcesy pozwalają nam czuć się częścią danej społeczności. Są to jednak okoliczności przemijające, zależne od stale zmieniających się czynników zewnętrznych. Bardziej solidny fundament stanowią nasza historia, kultura, opowieści przodków. Jednym słowem – dziedzictwo. Dziedzictwo pozwala nam zaspokajać tęsknotę za byciem częścią społeczności, za poczuciem wspólnoty skupionej wokół wspólnych wartości. Zarazem największą z tych wartości, stabilną i niezależną od niesprzyjających wiatrów, stanowi właśnie dziedzictwo, we wszelkich jego aspektach.

Dziedzictwo jako źródło tożsamości jest podstawą budowania nie tylko silnych więzi społeczności lokalnych. Prowadzi także do tworzenia silnego państwa – naszej ojczyzny. Społeczeństwo, na co dzień podzielone w kwestiach politycznych i światopoglądowych, w kluczowych momentach jednoczy się wokół wspólnych wartości. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tych uniwersalnych i wspólnych wszystkim Polakom wartości, których nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe. Tak, aby poczucie jedności towarzyszyło nam na co dzień, a nie tylko w najważniejszych, najczęściej niestety tragicznych chwilach życia wspólnoty narodu polskiego.

Dziedzictwo łączy pokolenia, przeszłość z przyszłością; pozwala, by społeczeństwo integrowało się wokół lokalnych zabytków i dziedzictwa niematerialnego. To temat, który integralnie wpisuje się w przesłanie Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, zwanej Konwencją z Faro, ratyfikowanej przez Polskę w 2021 r.

Jak włączyć się w tegoroczne obchody w naszym regionie?


Aby włączyć planowane przez Państwa wydarzenie w tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, wystarczy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, dostępny na portalu Europejskich Dni Dziedzictwa pod adresem: https://edd.nid.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Informacje podane w formularzu będą podstawą do późniejszej bezpłatnej publikacji zapowiedzi wydarzeń na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (http://edd.nid.pl/).

Co można zaproponować, aby włączyć się w obchody EDD?
  • wykład/prelekcja
  • seminarium/sesja naukowa
  • publikacja
  • projekcja/prezentacja
  • gawęda/opowieść                                                        
  • spotkanie (np. z artystą/twórcą, regionalistą, podróżnikiem)
  • wystawa
  • spektakl
  • koncert
  • zwiedzanie                                                                                                           
  • wycieczka/spacer           
  • gra miejska/gra terenowa/questing
  • rekonstrukcja historyczna
  • inscenizacja/pokaz
  • turniej
  • festyn/biesiada
  • prezentacja rzemiosła/kulinariów
  • konkurs
  • warsztaty
  • zabawa dla dzieci
• zajęcia edukacyjne
  • zajęcia plenerowe
  • lekcje muzealne/biblioteczne
  • uroczystość religijna

Jakie są zadania organizatora wydarzenia?
  • przygotowanie programu wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe, zgodnego z tematem przewodnim tegorocznej edycji EDD, skierowanego d odbiorców z różnych grup wiekowych
  • organizacja wydarzenia podczas dwóch wrześniowych weekendów
  • zapewnienie uczestnikom bezpłatnego wstępu na organizowane wydarzenie
  • stosowanie aktualnej identyfikacji graficznej we wszelkich materiałach dotyczących wydarzenia
 • nieodpłatne przekazanie 1 zdjęcia dotyczącego wydarzenia, wraz z informacją o autorze zdjęcia, w celach niekomercyjnych związanych z promocją i organizacją EDD
 • przekazanie do koordynatora regionalnego danych statycznych dotyczących wydarzenia (liczba uczestników biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu)

Jakie są korzyści z organizacji wydarzenia w ramach EDD?
   • udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju
  • promocja wydarzenia w mediach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (radio, telewizja, prasa, internet, strony internetowe oraz social media NID i EDD)
   • bezpłatne materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory)
   • bezpłatne gadżety

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny promujący wartość dziedzictwa kulturowego. W ramach inicjatywy każdego roku w drugi i trzeci weekend września organizowanych jest tysiące wydarzeń kulturalnych związanych z lokalnymi tradycjami, historią i zabytkami. Głównymi celami EDD są szeroko pojęta edukacja kulturalna i historyczna oraz promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej i propagowanie dialogu międzykulturowego. EDD to wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, ustanowiona w 1991 roku, angażująca wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym Polskę (od 1993 roku).

Aby mieć jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji o wydarzeniach, wystarczy pobrać aplikację mobilną dostępną w Google Play/App Store (KLIK). Dzięki intuicyjnej przeglądarce (wyszukującej słowa kluczowe, rodzaje wydarzeń, miejscowości, województwa), opcji wyboru wydarzeń rekomendowanych, organizowanych w najbliższej okolicy lub w wybranym czasie odkrywanie dziedzictwa stanie się jeszcze prostsze. Aplikacja pozwala także na wyznaczenie trasy dojazdu na wybrane wydarzenie.

Zostań organizatorem wydarzeń EDD – www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa

Jak zorganizować i wypromować wydarzenie – www.facebook.com/europejskie.dni.dziedzictwa

Zachęcamy do skorzystania z Instrukcji Obsługi Dziedzictwa!

To cykl Narodowego Instytutu Dziedzictwa skierowany do organizatorów wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w tym Europejskich Dni Dziedzictwa.

1) Jak ciekawie mówić o dziedzictwie w mediach społecznościowych?

Media społecznościowe mają coraz większy wpływ na kształtowanie naszych opinii i przepływ informacji, a ich rola w promocji i upowszechnianiu wiedzy jest nie do przecenienia, to wiemy wszyscy. O tym „jak ciekawie mówić o dziedzictwie” by być słyszanym dowiemy się na przykładzie cieszącego się ogromną popularnością profilu facebookowego prowadzonego przez dr hab. Monikę Bogdanowską, Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków.
2) Jak zachęcić Wolontariuszy do udziału w EDD?

Dr Michał Laszczkowski, Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego opowie o roli wolontariatu w działaniach na rzecz ochrony zabytków, a przede wszystkim o tym kogo i w jaki sposób możemy oczarować naszą pasją i entuzjazmem,  realizując jednocześnie szczytne cele.
3) Jak zorganizować wydarzenie w zrewitalizowanej przestrzeni?

O tym jak zachęcić do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym własnego regionu i ukazać na nowo zrewitalizowane przestrzenie poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń opowiedzą Maria Badeńska-Stapp – Miejski Konserwator Zabytków w Żyrardowie i Jacek Grzonkowski – Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju Urzędu Miasta Żyrardowa.Podcasty znajdują się na stronie www.edd.nid.pl oraz na kanale YouTube TV NID.
Zapraszamy do wysłuchania!

Koordynator ogólnopolski:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Wioletta Łabuda-Iwaniak
e-mail: wlabuda@nid.pl

Siedziba główna
ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
nr tel.: 22 826 02 39, 22 826 93 52, 22 826 92 47
e-mail: komunikacja@nid.pl

Koordynacja EDD w województwie łódzkim:
 

Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18; 90-113 Łódź
Andrzej Białkowski: a.bialkowski@ldk.lodz.pl, tel. 797 326 176
Ewelina Kurkowska e.kurkowska@ldk.lodz.pl tel. 797 326 176