Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

REGULAMIN PORTALU REGIONKULTURY.PL

Wysłanie przez Ciebie wypełnionego formularza dostępnego poprzez kliknięcie przycisku „+ wydarzenie” na portalu RegionKultury.pl oznacza, że akceptujesz następujące warunki:

1. RegionKultury.pl to serwis informacyjny województwa łódzkiego prowadzony przez Łódzki Dom Kultury – Instytucję Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Traugutta 18, wydawcę m.in. portalu e-kalejdoskop.pl oraz miesięcznika ”Kalejdoskop”. Na portalu publikowane są m.in. zapowiedzi imprez kulturalnych, relacje z wydarzeń, informacje o warsztatach i szkoleniach, o programach dofinansowania projektów, o wydawnictwach dokumentujących  kulturę regionu. RegionKultury.pl to także platforma wymiany informacji i doświadczeń dla ludzi zainteresowanych kulturą. Nasze łamy są otwarte dla wszystkich. RegionKultury.pl stwarza możliwość bezpłatnej publikacji wiadomości i zdjęć. Zamieszczający wiadomości gwarantuje, że nie są one sprzeczne z prawem - w tym nie będą naruszać praw osób trzecich.

2. Zgadzasz się na bezpłatną publikację wiadomości w serwisie RegionKultury.pl oraz na korzystanie z tej wiadomości przez Łódzki Dom Kultury na następujących polach eksploatacji:

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
  • wprowadzanie do sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym do lnternetu oraz w ramach platform mobilnych, w tym poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

3. Zgadzasz się na archiwizowanie wiadomości w zasobach serwisu RegionKultury.pl i wykorzystywanie ich do promocji serwisu RegionKultury.pl. Zgadzasz się również na opracowywanie wiadomości poprzez ich skracanie, przerabianie, łączenie z innymi utworami słownymi, słowno-graficznymi, audiowizualnymi itp.

4. Potwierdzasz, że masz prawo dysponować wiadomością – w tym, że masz pełne prawo do dysponowania fotografią. Oznacza to, że nie sprzedałeś fotografii komuś innemu na zasadzie wyłączności oraz, że fotografia nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich. Wysyłając do nas zdjęcie ponosisz pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Czyli, jeśli wyślesz zdjęcie wykonane przez inną osobę i podpiszesz jako swoje - łamiesz prawo. Naruszasz prawo także wtedy, jeśli wyślesz nam fotografię osoby, która nie zgodziła się na zdjęcie.

5. W związku z gromadzeniem materiałów w celu ich publikacji na stronach serwisu RegionKultury.pl Łódzki Dom Kultury gromadzi i przetwarza otrzymywane od Ciebie dane, stanowiące dane osobowe w rozumieniu i zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2002 r. nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić wykorzystanie Twojej wiadomości przez Łódzki Dom Kultury.

6. Łódzki Dom Kultury zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony przekazywanych danych osobowych. Osoby nadsyłające materiały, z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej mogą liczyć na pełną anonimowość przy prezentacji nadesłanych przez nich materiałów, o ile nie wyrażą  przeciwnego zastrzeżenia.

7. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Łódzki Dom Kultury przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane.

8. Z zastrzeżeniem zapisu punktu powyżej, ŁDK nie będzie przekazywać, sprzedawać czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dotyczą.

9. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane na piśmie na adres ŁDK wskazany w niniejszym Regulaminie, z dopiskiem ”Region Kultury''.

10. ŁDK będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

11. Łódzki Dom Kultury zastrzega, iż korzystanie z Portalu RegionKultury.pl i udostępnianych przez niego treści odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

12. Łódzki Dom Kultury zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale „Regulamin”.

13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz. 83).


Informacje o warunkach korzystania z newslettera:

Na portalu RegionKultury.pl, którego wydawcą jest Łódzki Dom Kultury, istnieje możliwość dobrowolnego podania adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Dobrowolne podanie adresu e-mail w formularzu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą e-mailową informacji  na temat oferty kulturalnej oferowanych przez Łódzki Dom Kultury i jego Partnerów. Mają Państwo prawo zrezygnować z subskrypcji - używając linka który znajduje się w każdym newsletterze. Każdemu użytkownikowi newslettera przysługuje prawo do zmiany adresu e-mail. W tym celu należy zrezygnować z subskrypcji używając linku, który znajduje się w każdym newsletterze i zapisać się ponownie, podając nowy adres e-mail.

  • Witamy na nowej odsłonie portalu RegionKultury.pl!