Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŁÓDZKI DOM KULTURY
W RAMACH REGIONALNEJ AKADEMII KADR KULTURY


Organizator:

1. Szkolenia organizowane są przez Łódzki Dom Kultury z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 zwanym dalej „Organizatorem” w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.

Szkolenia:

1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń pod adresem http://www.regionkultury.igk.pl/szkolenia
2. Oferta zawiera m.in. temat, datę, program, koszt, opis szkolenia, profil prowadzącego

Zgłoszenie uczestnictwa:

1. Uczestnikiem szkolenia, zwanym dalej Uczestnikiem, może być każda osoba zainteresowana tematem danego szkolenia.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego.
3. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Rekrutacja Uczestników na szkolenia przeprowadzana jest przez Zespół ds. Regionalnej Akademii Kadr Kultury.
5. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach dobrowolnie.
6. Uczestnik przesyłający zgłoszenie lub osoba delegująca Uczestnika, zobowiązuje się do udziału w szkoleniu oraz zaświadcza, że zapoznał/a się i akceptuje obowiązujący regulamin szkoleń organizowanych w roku 2017 przez Regionalną Akademię Kadr Kultury.

Warunki uczestnictwa:

1. Za udział w szkoleniach Organizator pobiera opłatę zgodną z informacją umieszczoną w opisie oraz formularzu zgłoszeniowym danego szkolenia na stronie internetowej Organizatora.
2. Opłata za udział w szkoleniu pobierana jest bezpośrednio przed wejściem na zajęcia w kasie ŁDK (z wyjątkiem szkoleń odbywających się w regionalnych ośrodkach kultury – w tych przypadkach opłaty będą przyjmowane na konto ŁDK: PKO BP I O/Łódź 44 1020 3352 0000 1002 0014 2562, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź).
3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania osób biorących udział w szkoleniu oraz prawdziwość informacji zawartych
w zgłoszeniach.
4. Istnieje możliwość wystawienia faktury za udział w szkoleniu (gotówkowej lub przelewowej).
5. Uczestnicy szkoleń pokrywają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzanego szkolenia oraz z powrotem.
6. Cena szkolenia zawiera: opłatę za udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu:

1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu. W takim wypadku ma obowiązek poinformować o tym Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, Uczestnik powinien przedstawić Organizatorowi osobę, która mogłaby go zastąpić.
3. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni robocze do daty rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik/Instytucja delegująca będą zobowiązani do pokrycia całości kosztów szkolenia. Wyjątek stanowi sytuacja w której Uczestnik będzie w stanie znaleźć inną osobę na zwolnione miejsce.

Zmiana terminu szkolenia:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.
2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi, który opłacił szkolenie przysługuje zwrot kosztów szkolenia lub, o ile to możliwe, udział w szkoleniu w innym terminie.
3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych z podróżą na szkolenie.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
1. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, szczególnie
w przypadku jeśli uczestnik nie brał udziału w całości szkolenia (do wydania dyplomu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć).

Ochrona danych osobowych:

1. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Łódzki Dom Kultury z/s w Łodzi, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
3. Zgodnie z ustawą, o której mowa w ust. 1 Łódzki Dom Kultury nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom
i podmiotom nieupoważnionym.
4. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celach związanych z realizacją szkolenia.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji szkolenia.

Reklamacje:

1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: rakk@ldk.lodz.pl lub listownie na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Łódzki Dom Kultury.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny uczestnika, na co wyraża on zgodę, lub  - w przypadku reklamacji zgłoszonej listownie – na podany adres korespondencyjny uczestnika.

Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w ramowym programie szkolenia.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera szkolenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
4. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi na stronie Łódzkiego Domu Kultury: www.ldk.lodz.pl, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Wiążące dla uczestników są warunki aktualne w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2016 r.