Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =

Patriotyzm Jutra 2019

Muzeum Historii Polski ogłasza nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r.
Organizator: Muzeum Historii Polski

Cele:
7) promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski i polskiego dziedzictwa kulturowego,
8) budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony,
9) upowszechnienie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych,
10) ukazanie historii narodowej jako cenne źródło wartości, wzorców i odniesień, które inspiruje do działań twórczych,
11) upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych,
12) przypominanie republikańskich i wielokulturowych tradycji dawnej Rzeczypospolitej.

Rodzaj działań:
3) w ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych
4) z programu wyłączone są:
• sympozja i konferencje, staże i stypendia naukowe, projekty ściśle badawcze,
• wydawnictwo czasopism,
• projekty z zakresu archiwistyki i digitalizacji (o ile praca nad zbiorami stanowi jedyny komponent projektu),
• projekty konserwatorskie i inwentaryzacyjne,
• imprezy sportowe.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
3) organizacje pozarządowej, tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
4) samorządowe instytucje kultury

Wnioskodawcami nie mogą być państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kultury współprowadzone przez Ministra, oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.

Wysokość dotacji: maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:
3) 30 tys. zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku,
4) 70 tys. zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

Termin składania wniosków: do 8 marca 2019 r. włącznie.

Wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Muzeum:
http://formularze.patriotyzmjutra.pl/