Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

XVII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca

Kutnowski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w XVII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2024.
1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
3. Konkurs odbędzie się 23 czerwca 2024 r. o godz. 11:00, w Kutnie w Centrum Teatru Muzyki i Tańca na ul. Teatralnej 1 w Kutnie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, które przygotują jeden wiersz, nieprzekraczający 1 strony maszynopisu, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 23 czerwca 2024 r. o godz. 11:00.
Kolejność uczestników oraz dokładne miejsce wydarzenia zostaną ogłoszone najpóźniej tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl) oraz na FB Festiwalu Złoty Środek Poezji.
6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM, EDYTOWALNYM PLIKU TEKSTOWYM zawierającym, poza tekstem wiersza, dane kontaktowe autora (imię i nazwisko, telefon, adres e-mail) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 7 czerwca 2024 r.
Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 3000 zł.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2024 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
12. Dane organizatora:
Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno
tel. 24 252 72 37
www.kdk.net.pl
mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

Poniżej do pobrania REGULAMIN Konkursu.

Ochrona danych osobowych
1. Podanie adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, jego niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
3. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: sekretariat@kdk.net.pl (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Kutnowski Dom Kultury”).

Postanowienia końcowe
1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
4. Wyniki konkursu, w tym imiona i/lub nazwiska laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu w serwisie Facebook.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
6. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.