nowy wpis
WIĘCEJ OPCJI FILTROWANIA

Europejskie Centrum Młodzieży

ul. Zakładowa 147A, 92-402 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 617 13 88

Email:

kontakt@ecm.edu.pl

www:

www.ecm.edu.pl

Opis:

Europejskie Centrum Młodzieży zajmuje się propagowaniem szeroko pojętej tematyki europejskiej. Jedną z form działalności Centrum jest organizowanie zagranicznych wyjazdów edukacyjnych i wymian młodzieżowych dla zorganizowanych grup szkolnych.

Klub Konstancja w Skierniewicach

ul. Kopernika 5, 96-100 Skierniewice

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

skierniewicki

Gmina:

Skierniewice

Telefon:

668 120 915

Email:

irena.socichowska@cekis.pl

www:

www.cekis.pl/klub-konstancja/

Laboratorium Filozoficzno-Kulturalne

ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 635 61 35

Email:

stowarzyszenie.lfk@gmail.com

Opis:

1. Propagowanie myśli humanistycznej, a zwłaszcza filozoficznej, społecznej i estetycznej.
2. Wspieranie inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie humanistyki.
3. Krzewienie krytycznej recepcji kultury oraz nowych zjawisk społecznych i intelektualnych.
4. Propagowanie sztuki.
5. Działanie na rzecz integracji środowisk humanistycznych.
6. Realizowanie zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
7. Krzewienie świadomości obywatelskiej i kulturowej.
8. Promowanie kulturalnego i intelektualnego wizerunku Miasta Łodzi i regionu łódzkiego.
9. Tworzenie forum wymiany intelektualnej między członkami stowarzyszenia.

Polski Związek Esperantystów Pola Esperanto - Asocio

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

601 174 917

Email:

rk-lodzo@wp.pl

www:

www.esperanto.pl

Godziny pracy:

spotkania odbywają się w Łódzkim Domu Kultury w środy, w godz. 10:00-12:00, dyżury w środy w godz. 17:00-19:00 w sali 310

Opis:

Organizacja istniejąca od roku 1946 i kontynuująca tradycję powstałego w 1908 Polskiego Towarzystwa Esperanckiego. Celem PZE jest popularyzacja międzynarodowego, neutralnego języka esperanto oraz nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami różnych społeczności. Twórcą esperanta był warszawski lekarz Ludwik Zamenhof.

"Oddział Łódzki PZE organizuje spotkania konwersacyjne, kursy językowe i prelekcje. Podajemy informacje o języku esperanto i ruchu esperanckim w Polsce i na świecie. Pomagamy w znalezieniu korespondentów esperanckich, w wyjazdach na kongresy, zjazdy i imprezy esperanckie, udostępniamy gazety, ulotki, podręczniki i inne materiały do nauki esperanta.
Zapraszamy również do samodzielnej  nauki języka międzynarodowego przez internet."

Polskie Towarzystwo Miłośników Kaktusów Oddział w Łodzi

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

www:

www.ptmk.pl

Godziny pracy:

Zebrania członków odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17:00-19:00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

Opis:

Istnieje już ponad 30 lat w Łódzkim Domu Kultury. Klub zajmuje się propagowaniem wiedzy o kaktusach i sukulentach poprzez wygłaszanie prelekcji, filmy, a przede wszystkim wymianę doświadczeń między członkami. Raz w roku około połowy października organizowana jest wystawa kaktusów. Członkowie mają ponadto możliwość zaopatrzenia się w nasiona kaktusów i mogą korzystać z biblioteki Klubu.

Facebook: Łódzki Kaktus Klub

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Łódzki

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

501 760 699

www:

www.pttlodz.org

Godziny pracy:

Spotkania odbywają się w ŁDK co tydzień w środy, o godz. 18:00 w sali nr. 313

Opis:

Jest stowarzyszeniem ogólnopolskim posiadającym 27 oddziałów terenowych. Jeden z nich jest Oddział Łódzki. Jak mówi par. 3: zrzesza osoby zainteresowane czynnie kształtowaniem humanistycznym postaw wobec gór, popularyzowaniem ich wartości krajoznawczych, turystycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz ochroną tych wartości.

Organizowane są wystawy, prelekcje, wyprawy.

Stowarzyszenie Amatorski Klub Fotograficzny Łódź

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

793 001 158

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne CANTORES

ul. Jana Pawła II 9, 95-050 Konstantynów Łódzki

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

pabianicki

Gmina:

Konstantynów Łódzki

Email:

kontakt@cantores.org.pl

www:

www.cantores.org.pl

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne PORT-ŁÓDŹ

ul. Pomorska 94 lok. 12, 91-402 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Opis:

1. Podejmowanie działań mających na celu: rozwijanie osobowości, umiejętności i postaw w kierunku twórczości, innowacyjności, umiejętności samodzielnego myślenia i podejmowania samodzielnych decyzji i działań, a dzięki temu przygotowywanie do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.
2. Pomaganie w zdobywaniu wiedzy i umiejętności umożliwiających ludziom, zwłaszcza tym zagrożonym wykluczeniem i potrzebującym pomocy terapeutycznej, pełnienie funkcji społecznych i zawodowych w społeczeństwie.
3. Promocja twórczości.
4. Inicjowanie wydarzeń artystycznych.
5. Promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej.
6. Promocja i organizacja wolontariatu.
7. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. Reprezentowanie członków stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów.

Stowarzyszenie Artystów "Wolna Muzyka"

ul. Powstańców Wielkopolskich 4 lok. 18, 91-040 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Artystycznego MAESTRIA

ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

606 311 185

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej

ul. Kościuszki 67/3U, 90-432 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

501 171 566

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NETWORK CINEMA

ul. Piotrkowska 204 lok. 306, 90-369 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

509 102 645

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS

al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 688 52 15

Stowarzyszenie FILM-PRZYRODA-KULTURA

ul. Retkińska 39/65, 94-303 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 688 44 20

Opis:

Utrwalenie środkami audiowizualnym ginących, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, zmian krajobrazu i zanikających pod naporem cywilizacji zjawisk kultury materialnej i duchowej naszego społeczeństwa.
Stałe rejestrowanie zagrożonych obiektów przyrody i kultury m.in. gatunków sów w Polsce i węża eskulapa.
Wydawanie kaset i popularyzacja filmów dotyczących ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Filmowo-Muzyczna ODYSEJA

Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

695 191 936

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystyczno-Kulturalnych SALON SZTUKI

ul. Próchnika 3 lok. 1, 90-408 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 632 67 07

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalno-Rozwojowych PROKULART

ul. Szafera 8 lok. 31, 92-306 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Opis:

A) Działania na rzecz rozwoju Łodzi i Polski
B) Organizacja wydarzeń artystycznych promujących Łódź i region łódzki
C) Stworzenie forum do wymiany myśli, idei, projektów wzbogacających społeczno-kulturalne oblicze Łodzi i regionu łódzkiego
D) Kreowanie i propagowanie pozytywnego wizerunku Łodzi na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
E) Przeciwdziałanie kształtowaniu się egoistycznych postaw społecznych wynikających z ograniczonego postrzegania świata jako miejsca służącego wyłącznie rywalizacji
F) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej
G) Służenie upowszechnianiu szeroko pojętej świadomości ekologicznej
H) Tworzenie, wspieranie i prowadzenie ośrodków kultury działających na styku sztuki z codziennością, monitorujących współczesne zjawiska artystyczne
I) Budowanie świadomości społecznej opartej na poszanowaniu odmienności i wzajemnej pomocy
J) Aktywizacja społeczności lokalnej
K) Działania na rzecz zwiększania udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzykulturowej
L) Działania na rzecz tolerancji i dialogu między kulturowego.

Stowarzyszenie Kre-Aktywni

ul. Zelwerowicza 22, 90-147 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

535 415 070

Opis:

KRE-AKTYWNI - Informacja, edukacja, aktywizacja i integracja ludzi w różnym wieku; promocja wykorzystania nowych technologii w życiu i w pracy; prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej; prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, ekologii i nowych technologii; prowadzenie działalności na rzecz interesów grup defaworyzowanych niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia i ubogich; przeciwdziałanie wykluczeniu, patologii i bezrobociu oraz wszelkim formom dyskryminacji, nietolerancji i marginalizacji osób w różnym wieku; wspieranie innowacyjnych metod nauczania i praktyk uczenia się przez całe życie; wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków; podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków i sympatyków stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów; promocja zatrudnienia, rozwoju i aktywizacji zawodowej oraz wiedzy o przedsiębiorczości i samozatrudnieniu.

Stowarzyszenie Kultura Aktywna

ul. Żeromskiego 42 lok. 4, 90-626 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

zarzadkulturaaktywna@gmail.com

Opis:

Stowarzyszenie Kultura Aktywna skupia ponad dwudziestu łódzkich twórców; studentów ASP, artystów tuż po studiach i takich działających na polu sztuki już od kilku lat. Wszyscy oni są przekonani o wyjątkowej roli sztuki w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, politycznej i obyczajowej.