Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Konkursy literackie

Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi zapraszają do udziału w dwóch konkursach: XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zbigniewa Dominiaka "Moje świata widzenie" oraz XXX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina.
REGULAMIN XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka

1. Organizatorami XXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego dla Młodych Twórców im. Zbigniewa Dominiaka – „Moje świata widzenie” są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.

2. Celem konkursu jest umożliwienie młodzieży zyskania oceny wierszy oraz ich publikacji, co jednocześnie jest kontynuacją działalności Zbigniewa Dominiaka, wielkiego przyjaciela i nauczyciela młodych twórców, poety, krytyka literackiego, współzałożyciela „Tygla Kultury”, prezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału w Łodzi, członka Polskiego PEN Clubu.

3. W konkursie mogą brać udział – niezależnie od dotychczasowego dorobku i przynależności do zrzeszeń twórczych – autorzy w wieku 16–30 lat, z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim.

4. Prace konkursowe – zestawy 3 wierszy, napisanych w języku polskim – należy sporządzić w postaci pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesyłać do 5 października 2024 roku na adres: dominiak.konkurs@gmail.com.

5. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany tym godłem. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową należy dołączyć dwa dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło słowne] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [Godło słowne]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

6. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

7. Utwory konkursowe podlegać będą ocenie przez jury, które powołują organizatorzy.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2024 roku w Łodzi w ramach XVIII Festiwalu Puls Literatury.

9. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne, zgodnie z decyzją jury.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

12. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

13. Wykładnia niniejszego regulaminu należy do organizatorów. Wszelkie pytania należy kierować na adres: dominiak.konkurs@gmail.com.REGULAMIN XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina

1. Organizatorami XXX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina są Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi i Dom Literatury w Łodzi.

2. Honorowy Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Łodzi.

3. W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

4. Prace konkursowe należy zapisać w postaci jednego pliku .rtf, .doc lub .docx w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 30 września 2024 roku na adres: bierezin@gmail.com.

5. Plik z pracą konkursową powinien być opatrzony godłem słownym (inaczej: pseudonimem) i zatytułowany według schematu: „[Godło słowne] – [Tytuł pracy]”. Do wiadomości e-mail z pracą konkursową, również zatytułowanej „[Godło słowne] – [Tytuł pracy]”, należy dołączyć trzy dodatkowe pliki:
a) zatytułowany „[Godło słowne] – rozwiązanie godła”, zawierający dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail;
b) zatytułowany „Oświadczenie RODO – [Godło słowne]”, zawierający skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu;
c) zatytułowany „Potwierdzenie przelewu”, zawierający potwierdzenie przelewu na kwotę 40,- złotych na konto SPP Oddziału w Łodzi, 10 1240 3015 1111 0000 3412 3717 (w tytule przelewu należy wpisać: Bierezin 2024 – opłata konkursowa).

6. Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury główne, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę.

7. Komisję kwalifikacyjną i jury główne powołują organizatorzy. Skład komisji kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości publicznej razem z publikacją nominacji do nagrody głównej, natomiast skład jury głównego – w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

8. Komisja kwalifikacyjna i jury oceniają nadesłane prace jako wypowiedzi tekstowe. Na ocenę nie mają wpływu elementy plastyczne i typograficzne, o ile nie stanowią części składowej poetyki tomu (jak choćby w przypadku tak zwanej poezji konkretnej czy graficznej).

9. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną najpóźniej do końca listopada 2024 roku na stronach internetowych związanych ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich Oddziałem w Łodzi, Domem Literatury w Łodzi i XVIII Festiwalem Puls Literatury. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2024 roku podczas XVIII Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.

11. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy. Ponadto, jury może przyznać nagrody w postaci gratyfikacji finansowych dla laureata i nominowanych oraz nagrodę specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznych decyzji, jeśli chodzi o wybór wydawcy, redakcję oraz opracowanie graficzne i typograficzne zwycięskiego tomu wierszy.

12. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

14. Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: bierezin@gmail.com.


Załączniki: Oświadczenia RODO do pobrania poniżej.
  • do 05-10-2024

Kategoria

Literatura

Adres

Łódź, ul. Roosevelta 17

Kontakt

tel. 42 636 68 38
tel./fax 42 636 06 19
e-mail: kontakt@dom-literatury.pl
http://dom-literatury.pl/