Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =

Poprawa dostępu do kultury i sztuki - nabór wniosków

Ministerstwo Kultury i Sztuki i Dziedzictwa Narodowego (operator programu "KULTURA") ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki". Projekty można składać do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00.
Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami (Norwegią, Islandią i Liechtensteinem).

Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych.

Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak:
 • muzyka i sztuki sceniczne,
 • sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe),
 • dziedzictwo kulturowe,
 • sektory kreatywne,
 • literatura i krytyka sztuki,
 • archiwa,
 • edukacja kulturalna i artystyczna,
 • inne wpisujące się w cele programu.
 Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych.

Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu musi spełniać następujące warunki:
 • jego udział w projekcie jest uzasadniony;
 • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;
Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski.

Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym.

Rodzaje projektów:
 • organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 • wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 • wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 • współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 • wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 • inne, zgodne z celami programu.
Każdy  projekt  musi  obejmować  działania  wspierające  co  najmniej  jeden  z następujących aspektów:
 1. przedsiębiorczość kulturalna
 2. rozwój publiczności
 3. włączanie mniejszości etnicznych i narodowych
Kto może zostać wnioskodawcą?

Wnioskodawcą  może być  instytucja  zarejestrowana  na  terytorium  Polski.  Jest  ona odpowiedzialna za złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego realizację.

Kwalifikujący się wnioskodawcy to:
 • publiczne instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • szkoły i uczelnie artystyczne;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym

Poziom dofinansowania ze środków Programu:
 • do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej)
 • Wymagany wkład własny –co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej)
W przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat).

Długość realizacji projektów:

Maksymalny okres trwania projektu to 24 miesiące. Jednocześnie projekt musi zostać zakończony do 30 kwietnia 2024 r.

Minimalna/maksymalna wartość dofinansowania projektu:

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro.

Terminy i sposób składania wniosków:

Nabór projektów będzie trwał do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00 wg. strefy czasowej właściwej dla Warszawy.

Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).

Szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/ a także w pełnym ogłoszeniu załączonym poniżej.

Do pobrania